tel. +48 77 433 89 33
tel. +48 501 97 97 43

Polityka prywatności§ 1.

Postanowienia ogólne
 
Polityka Prywatności serwisu skierowana jest do osób z niego korzystających.
Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady postępowania przy przetwarzaniu danych osobowych oraz prawa osób fizycznych, których dane osobowe są lub mogą być przetwarzane.
Polityka prywatności prezentuje zakres danych dotyczących osobistej identyfikacji Użytkownika, które gromadzi właściciel serwisu oraz mechanizmy zapewniające jego prywatność (wynikłe z przepisów prawa). Polityka prywatności stanowi także wypełnienie obowiązku informacyjnego w stosunku do osoby której dane dotyczą.

 
§ 2.

Obowiązek informacyjny

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:
1)   administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Salachna Auto, ul. Bolesława Śmiałego 3, 48-300 Nysa
2)   Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach administrowania serwisem, statystyki odwiedzin serwisu, zarządzania treścią serwisu, utrzymaniem kontaktu z Użytkownikami- na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
3)   odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji usług
4)   posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych
5)   ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
6)   podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usług
 

§ 3.

Administrator danych osobowych

1.  Salachna Auto, ul. Bolesława Śmiałego 3, 48-300 Nysa jest administratorem danych osobowych i przetwarza dotyczące użytkowników dane osobowe pozyskane m.in. za pośrednictwem serwisu internetowego Administratora działającego pod adresem www.salachna-wtryskiwacze.pl („serwis”).
2.   Administrator jest jednocześnie usługodawcą, o którym mowa w art. 2 pkt 6) ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 1422 ze zm.).
3.   Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
4.   Administrator wypełnia obowiązki wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 1422 ze zm.).

 
§ 4.

Zbieranie danych
 
Wszelkie dane pochodzące od użytkowników serwisu zbierane są przez Administratora na dwa sposoby:
1)  informacje podawane dobrowolnie przez użytkownika – o podanie danych osobowych proszeni są użytkownicy korzystający z formularzy kontaktowych bądź formularzy rekrutacyjnych, są to głównie imię i nazwisko oraz adres e-mail
2)  informacje uzyskiwane podczas korzystania z serwisu – wśród nich mogą być:
1)  informacje w dziennikach serwerów – serwery Administratora automatycznie zapisują takie dane, jak żądanie strony wysyłane przez użytkownika, datę i godzinę żądania oraz wysłania odpowiedzi, dane urządzenia (np. model sprzętu), typ przeglądarki, język przeglądarki, typ systemu operacyjnego;
2)  adres IP – każdy urządzenie podłączone do Internetu ma przypisany niepowtarzalny numer, na którego podstawie można m.in. zidentyfikować kraj, z którego dany użytkownik łączy się z siecią;
3)  pliki cookies (tzw. „ciasteczka”), o których mowa w § 10 niniejszej Polityki Prywatności.

 
§ 5.

Cel zbierania danych

1.   Powierzone dane osobowe, w szczególności imię, nazwisko oraz adres poczty elektronicznej, przetwarzane są przez Administratora w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie przez użytkownika.
2.   Administrator informuje, że może przetwarzać powierzone dane osobowe w swoim prawnie usprawiedliwionym celu polegającym w szczególności na prowadzeniu marketingu bezpośredniego.
 

§ 6.

Prawa Administratora

1.   Administrator ma prawo uzależnić świadczenie usług, w tym korzystanie z serwisu, od weryfikacji danych osobowych użytkownika.
2.   W przypadku powzięcia wątpliwości co do zgodności z prawdą bądź aktualności podanych przez użytkownika danych Administrator może wstrzymać świadczenie usług na rzecz użytkownika do czasu wyjaśnienia sprawy.
3.   W przypadku niepodania danych osobowych niezbędnych do realizacji celów, o których mowa w § 5 niniejszej Polityki Prywatności, bądź braku zgody na przetwarzanie danych osobowych Administrator ma prawo zaprzestać świadczenia usług drogą elektroniczną. Zakres wymaganych danych jest wskazany każdorazowo przed rozpoczęciem świadczenia określonej usługi drogą elektroniczną na stronie serwisu.

 
§ 7.

Prawa użytkownika
 
1.   Użytkownik ma prawo do wglądu, edycji oraz usunięcia swoich danych osobowych w serwisie.
Użytkownik może zgłosić do właściciela serwisu zmianę w swoich danych osobowych pisemnie, mailowo pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
2.   Pozostałe prawa użytkownika zostały wskazane w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w szczególności użytkownik ma prawo do:
1)   kontroli przetwarzania danych, które jego dotyczą, zawartych w zbiorach danych;
2)   żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

 
§ 8.

Udostępnienie danych

1.   Administrator, w celu świadczenia usług może w stosownych przypadkach udostępniać dane osobowe:
1)   pracownikom Administratora – w celu należytego wykonania obowiązków i tylko wtedy, gdy są oni należycie upoważnieni;
2)   podmiotom w ramach grupy kapitałowej do której należy Administrator – w celach związanych z obsługą użytkowników;
3)   osobom trzecim – jeżeli udostępnienie tych danych jest niezbędne do świadczenia usług przez Administratora oraz partnerom handlowym zaangażowanym przez Administratora w celu zapewnienia usług;
4)   organom władzy publicznej, wymiaru sprawiedliwości bądź innym podmiotom – jeżeli obowiązek udostępnienia danych na ich żądanie wynika z przepisów prawa.

2.   Podając dane osobowe użytkownik wyraża zgodę na przypadki udostępnień, o których mowa powyżej.

3.   W każdym przypadku, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3) powyżej, Administrator wymaga od poszczególnego podmiotu zachowania poufności i bezpieczeństwa informacji oraz wykorzystania ich jedynie do zapewnienia Administratorowi danej usługi lub produktu.

 
§ 9.

Dobrowolność podania danych
 

1.   Podanie danych osobowych przez użytkownika jest dobrowolne, z zastrzeżeniem § 6 ust. 3 niniejszej Polityki Prywatności.
2.   Użytkownik jest zobowiązany do podawania prawidłowych danych, a także ich niezwłocznej aktualizacji w przypadku nastąpienia zmiany.


§ 10.

Pliki cookies

 
1.   Pliki cookies są danymi informatycznymi, w szczególności plikami tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu. Pliki cookies przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych serwisu. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

2.   Administrator przetwarza dane zawarte w plikach cookies podczas korzystania z serwisu przez użytkowników w celu:

1)    zapamiętywania danych z wypełnianych formularzy kontaktowych lub rekrutacyjnych;
2)    danych statystycznych, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają z serwisu, co umożliwia rozwijanie serwisu zgodnie z preferencjami użytkowników;
3)    dostarczania użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.


3.   Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację użytkownika.

4.   Większość używanych przeglądarek domyślnie akceptuje pliki cookies. Niemniej jednak użytkownik, może ustawić tak przeglądarkę, by móc odrzucać prośby o przechowanie ciasteczek w ogóle bądź poszczególnych plików cookies. Zmiana domyślnych ustawień przeglądarki wiąże się z ryzykiem całkowitego bądź częściowego uniemożliwienia poprawnego działania serwisu.

5.   Serwis może wykorzystywać następujące rodzaje plików cookies:

1)    pliki niezbędne do działania serwisu – pliki te odpowiadają za prawidłowe działanie serwisu;
2)    pliki statystyczne – pliki te umożliwiają zbieranie informacji statystycznych związanych ze sposobem korzystania z serwisu;
3)    pliki funkcjonalne – pliki te umożliwiają zapamiętanie dokonanych przez użytkownika ustawień funkcjonalnych serwisu;
4)    pliki reklamowe – pliki te umożliwiają dostosowanie reklamy do zainteresowań użytkownika;
5)    pliki społecznościowe – pliki te odpowiadają za integrację serwisów społecznościowych (Facebook, LinkedIn, Google+ etc.) z serwisem.
 

6.   Więcej informacji o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępnych jest w ustawieniach używanej przeglądarki internetowej. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików cookies przez serwis.
 

§ 11.

Odnośniki do innych stron umieszczonych na stronie serwisu

Właściciel serwisu informuje, że serwis zawiera odnośniki do innych stron WWW. Właściciel serwisu zaleca zapoznanie się politykami prywatności tam obowiązującymi, gdyż nie ponosi za nie odpowiedzialności.

 
§ 12.

Zabezpieczenie danych użytkowników w Serwisie
 
Opis środków technicznych i organizacyjnych zabezpieczających zawarty jest Polityce Bezpieczeństwa (ochrony danych osobowych) właściciela serwisu. W szczególności stosowane są następujące zabezpieczenia:
a.   Dane pobierane automatycznie przez serwer są zabezpieczone poprzez mechanizm uwierzytelniania dostępu do serwisu
b.   Dane pobierane od użytkowników podczas procesu rejestracji są zabezpieczone protokołem SSL oraz poprzez mechanizm uwierzytelniania dostępu do serwisu
c.   dostęp do administrowania serwisem odbywa się z zastosowaniem mechanizmu uwierzytelniania

 

§ 13.

Postanowienia końcowe
 
1.   Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce Prywatności. Zmiany będą publikowane w serwisie, nie później niż na 7 dni przed ich wejściem w życie.
2.   Niniejsza Polityka Prywatności wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018 r.

 

 

 

 

KONTAKT

Formularz kontaktowy